Zašto je poduzećima izuzetno važno upravljati vlastitim okolišnim utjecajima?

„Ono što se prati i mjeri, to se i razvija“, jedno od najvažnijih upravljačkih pravila, izrekao je je još prije 40-ak godina Peter Drucker, svjetski guru menadžmenta, jedan od najutjecajnijih i najcjenjenijih intelektualaca 20. stoljeća.

Prije dosta godina počeli su me jako interesirati okolišni utjecaji poduzeća. S obzirom da poduzeća smatram neodvojivim dijelom zajednica u kojima posluju, zanimala me puno šira slika nego je „obično“ interno mjerenje i praćenje njihovih učinaka na okoliš (tek apsolutnih brojki). Obično pod time mislimo na nekoliko okolišnih aspekata poslovanja kao što su:

 • potrošnja materijala za proizvodnju i pakiranje proizvoda
 • stvaranje otpada i odlaganje miješanog komunalnog otpada na odlagališta otpada
 • potrošnja energije
 • emisije stakleničkih plinova
 • potrošnja vode i
 • ispuštanje otpadnih voda.

Želio sam sagledati i razumjeti okolišne utjecaje poduzeća u interakciji s njihovim okruženjem tj. u različitim kontekstima poslovanja poduzeća, primjerice u lokalnom, regionalnom, nacionalnom, sektorskom i/ili industrijskom kontekstu. Interesiralo me kakve su uzročno-posljedične veze između okolišnih utjecaja poduzeća i njegovog okruženja (relativni odnosi varijabli) te kakva je dinamika okolišnih utjecaja poduzeća (kretanje relativnih odnosa kroz vrijeme).

Svakako sam želio saznati odgovore i na sljedeća pitanja:

 • Jesu li pojedini okolišni utjecaji velikih poduzeća presudno značajni na stanja u manjim lokalnim zajednicama (u kojima takva poduzeća imaju značajne poslovne aktivnosti)?
 • Utječe li smanjenje negativnih okolišnih utjecaja poduzeća pozitivno na smanjenje troškova, porast profitabilnosti i održivosti poslovanja?
 • Koji je optimalan način upravljanja okolišnim utjecajima poduzeća?

Stoga sam, za početak, odlučio usmjeriti svoju pažnju na okolišne utjecaje poduzeća koja u lokalnom kontekstu poslovanja imaju značajne poslovne aktivnosti, poput proizvodnje, logistike, distribucije i/ili prodaje.

Obzirom da se u Grupi Podravka dulji niz godina bavim održivim razvojem iz različitih perspektiva, zaključio sam da je upravo kompanija u kojem radim odlična baza za početna istraživanja okolišnih utjecaja poduzeća i potragu za željenim odgovorima.

Grupa Podravka, kao model mom izučavanju

Početkom 2016. godine odlučno sam se upustio u polazno istraživanje okolišnog utjecaja Grupe Podravka na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici. Lokalni kontekst poslovanja Grupe Podravka je grad Koprivnica sa svojih oko 33.000 stanovnika, u kojem se nalazi i sjedište i većina proizvodnih kapaciteta kompanije.

Svakako sam želio razumjeti i dinamiku kretanja okolišnog utjecaja kompanije kroz vrijeme.

Za tu svrhu važno je bilo uzeti u obzir da je tada Grupa Podravka u lokalnoj zajednici djelovala kroz tri samostalna poslovna subjekta odnosno tri trgovačka društva: Podravku d.d. (prehrambena industrija), Belupo d.d. (farmaceutska industrija) i Danicu d.o.o. (mesna industrija).

Nastavno, za ostvarenje željenog cilja bilo je neophodno:

 • Obuhvatiti sva tri poslovna subjekta Grupe Podravka u lokalnoj zajednici i sve njihove količine odloženog otpada na gradsko odlagalište otpada – izračunati prvu varijablu.
 • Obuhvatiti cijelu lokalnu zajednicu (grad Koprivnicu) i sve njezine količine odloženog otpada na gradsko odlagalište otpada – izračunati drugu varijablu.

Praćenje odlaganja otpada (kao najlošijeg oblika gospodarenja otpadom)

Skočio sam s „litice mogućnosti“ te krenuo prikupljati podatke o odloženom otpadu iz Grupe Podravka i iz lokalne zajednice. Budući da odlaganje otpada predstavlja negativan okolišni utjecaj i najgori oblik gospodarenja otpadom u hijerarhiji gospodarenja otpadom, očekivao sam da i kompanija i lokalna zajednica otprilike jednakim intenzitetom smanjuju svoj negativni utjecaj na okoliš. No, pokazalo se da u stvarnosti to ne mora uvijek biti tako.

Uvažavajući činjenicu da je tada Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. mjerilo, pratilo i obračunavalo sve količine sakupljenog i odloženog miješanog komunalnog otpada prema njegovom volumenu, svi izračuni su napravljeni na temelju volumena odloženog otpada iz Grupe Podravka i ukupno odloženog otpada iz lokalne zajednice.

Izračunati okolišni utjecaji Grupe Podravka na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici (volumni udjeli) i njihova dinamika kroz promatrano trogodišnje razdoblje prikazani su na sljedećem grafikonu:

graf otpad Podravka

* Ukupno odloženi otpad iz lokalne zajednice obuhvaća sav odloženi otpad stanovništva i svih pravnih (gospodarskih) subjekata.

Temeljem raspoloživih volumena otpada, izračunatih okolišnih utjecaja Grupe Podravka na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici i njihove dinamike kroz trogodišnje razdoblje može se zaključiti da kompanija Podravka:

 • Ima značajan okolišni utjecaj na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici u 2016., s volumnim udjelom od 8,1 % u ukupno odloženom otpadu iz lokalne zajednice.
 • U 2016. odložena količina otpada čak je za 14,4 % manja nego je bila u 2014. (dotle je lokalna zajednica imala za 3,2 % više odloženog otpada)!
 • Sustavno smanjuje svoj negativan okolišni utjecaj na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici – s udjela 9,7 % u 2014. ide na udjel od 8,1 % u 2016., što je dobar nefinancijski pokazatelj uspješnosti na tom području!

Paralelno sa smanjenjem negativnog okolišnog utjecaja Grupe Podravka na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici evidentno je i pozitivno kretanje indeksa troška odloženog otpada kompanije kroz promatrano trogodišnje razdoblje, što prikazuje sljedeći grafikon:

graf otpad Podravka1

Zaključak – grupa Podravka i grad Koprivnica

Temeljem raspoloživih podataka o troškovima odlaganja otpada Grupe Podravka u lokalnoj zajednici i njihovoj dinamici kroz trogodišnje razdoblje može se zaključiti da:

 • Kompanija u 2016. ima za čak 14,3 % manji trošak odloženog otpada u lokalnoj zajednici nego što ga je imala u 2014.!
 • Smanjenje negativnog okolišnog utjecaja kompanije na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici pozitivno utječe na smanjenje troškova, porast profitabilnosti i održivosti poslovanja!

Slijedom rezultata dobivenih istraživanjem primjera okolišnog utjecaja Grupe Podravka na odlaganje otpada u lokalnoj zajednici kroz promatrano trogodišnje razdoblje, dolazimo do sljedećih odgovora na pitanja iz uvoda:

 • Pojedini okolišni utjecaji velikih poduzeća koja imaju značajne poslovne aktivnosti u manjim lokalnim zajednicama, jesu značajni.
 • Smanjenje negativnih okolišnih utjecaja poduzeća pozitivno utječe na smanjenje troškova, porast profitabilnosti i održivosti poslovanja.
 • Za upravljanje okolišnim utjecajima poduzeća optimalan je korporativni način upravljanja – na razini grupe poduzeća.

Dobrobiti od mjerenja okolišnog utjecaja – zaključci EU

Pored svega dosad navedenog, a slijedom zaključaka Europskog parlamenta i Europske komisije, velikim poduzećima je važno mjeriti, pratiti i upravljati njihovim okolišnim utjecajima zbog:

 • identificiranja rizika za održivost
 • povećanja povjerenja ulagača i potrošača
 • rastućih zahtjeva ulagača i drugih dionika za transparentnim objavljivanjem nefinancijskih informacija te
 • ispunjenja zakonske obveze objavljivanja nefinancijskih informacija koja proizlazi iz europskog zakonodavstva i Direktive o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU).

Matija Hlebar
stručnjak za održivi razvoj i nefinancijsko izvještavanje, voditelj održivog razvoja u Podravki d.d., predsjednik Udruge za održivi razvoj Hrvatske

Priopćenja

 • 1
 • 2
Prev Next

Što moraju trgovačka društva i financijske institucije bolje shvatiti i ukloniti…

Što moraju trgovačka društva i financijske institucije bolje shvatiti i ukloniti u kontekstu prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene?

Očekivanja od trgovačkih društava i financijskih institucija u kontekstu prelaska na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene - prema Smjernicama za izvještavanje o informacij...

11.08.2020. // Otvaranja:4

Opširnije

Koje su glavne karakteristike nefinancijskih informacija koje moraju objavljivat…

Koje su glavne karakteristike nefinancijskih informacija koje moraju objavljivati poduzeća u svom izvještaju poslovodstva prema Direktivi 2014/95/EU?

Pet glavnih karakteristika nefinancijskih informacija koje moraju objavljivati poduzeća u svom izvještaju poslovodstva prema Direktivi o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU):

07.08.2020. // Otvaranja:13

Opširnije

Koje će nove informacije uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenj…

Koje će nove informacije uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenjuje Direktiva o nefinancijskom izvještavanju?

Informacije koje će uskoro morati objavljivati poduzeća na koja se primjenjuje Direktiva o nefinancijskom izvještavanju (Direktiva 2014/95/EU), putem grafičkog prikaza:

27.07.2020. // Otvaranja:51

Opširnije

Temeljite li Vaše poslovanje na tri ključna elementa za ostvarenje održivog svje…

Temeljite li Vaše poslovanje na tri ključna elementa za ostvarenje održivog svjetskog gospodarstva?

Tri ključna elementa za ostvarenje održivog svjetskog gospodarstva koji su prepoznati u Računovodstvenoj direktivi (Direktiva 2013/34/EU), putem grafičkog prikaza:

24.07.2020. // Otvaranja:55

Opširnije

Vodite li brigu u Vašem poslovanju o četiri čimbenika održivosti koji su utvrđen…

Vodite li brigu u Vašem poslovanju o četiri čimbenika održivosti koji su utvrđeni u Direktivi o nefinancijskom izvještavanju?

Četiri čimbenika održivosti koji su utvrđeni u Direktivi o nefinancijskom izvještavanju, a temeljem stečenih znanja i iskustava na tom području:

16.07.2020. // Otvaranja:55

Opširnije

Zašto je poduzećima izuzetno važno upravljati vlastitim okolišnim utjecajima?

Zašto je poduzećima izuzetno važno upravljati vlastitim okolišnim utjecajima?

„Ono što se prati i mjeri, to se i razvija“, jedno od najvažnijih upravljačkih pravila, izrekao je je još prije 40-ak godina Peter Drucker, svjetski guru menadžmenta, jedan od najutjecajnij...

10.07.2020. // Otvaranja:65

Opširnije

Tko će imati ključnu ulogu u prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na k…

Tko će imati ključnu ulogu u prelasku na niskougljično gospodarstvo otporno na klimatske promjene?

Grafički prikaz o zacrtanom putu Europske komisije prema klimatski neutralnoj Europi:

06.07.2020. // Otvaranja:71

Opširnije

Zašto je EU napravila smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Zašto je EU napravila smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Spoznaje o potrebi objavljivanja informacija povezanih s klimom u obliku grafičkog prikaza:

25.06.2020. // Otvaranja:97

Opširnije

Zašto su potrebne EU smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Zašto su potrebne EU smjernice za objavljivanje informacija povezanih s klimom?

Spoznaje na temu nefinancijskog izvještavanja i klimatskih promjena - u obliku grafičkog prikaza:

15.06.2020. // Otvaranja:120

Opširnije

Pred novim smo europskim standardom za nefinancijsko izvještavanje – Direktiva o…

U tijeku je javno savjetovanje o reviziji Direktive o nefinancijskom izvještavanju (Non-Financial Reporting Directive) koje ostaje otvoreno za sve građane i organizacije do 11. lipnja 2020. godine. Cilj Europske k...

11.05.2020. // Otvaranja:189

Opširnije

Kako će Europska komisija provoditi Europski zeleni plan?

Kako će Europska komisija provoditi Europski zeleni plan?

Prikaz na temelju proučavanja Europskog zelenog plana:

09.03.2020. // Otvaranja:255

Opširnije

Što Europska komisija želi ostvariti Europskim zelenim planom?

Što Europska komisija želi ostvariti Europskim zelenim planom?

Europska komisija Europskim zelenim planom želi ostvariti sljedeće ciljeve:

27.02.2020. // Otvaranja:286

Opširnije

Što je Europska komisija potvrdila Europskim zelenim planom?

Što je Europska komisija potvrdila Europskim zelenim planom?

Europska komisija je Europskim zelenim planom potvrdila svoju predanost suočavanju s klimatskim i okolišnim izazovima. Dijelim s vama grafički prikaz koji sam napravio tražeći odgovor na to pitanje:

24.02.2020. // Otvaranja:261

Opširnije

Zašto je potrebno unaprijediti prehrambeni sustav EU-a?

Zašto je potrebno unaprijediti prehrambeni sustav EU-a?

Potaknuti ciljem Europske komisije za oblikovanje pravednog, zdravog i okolišno prihvatljivog prehrambenog sustava, dijelimo s vama grafički prikaz koji smo napravili tražeći u Europskom zelenom planu odgovor na p...

20.02.2020. // Otvaranja:248

Opširnije

Jeste li proučili Europski zeleni plan?

Jeste li proučili Europski zeleni plan?

Nakon detaljnog uvida, ako još niste proučili Europski zeleni plan, šaljem Vam poveznicu na izvornu Komunikaciju Europske komisije: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A6...

12.02.2020. // Otvaranja:240

Opširnije

Povećanje rizika od suša u mom kraju

Povećanje rizika od suša u mom kraju

U devetnaestogodišnjem razdoblju poslije 2000. godine (2000.-2018.), u mom je kraju evidentan RAST srednjih mjesečnih temperatura zraka i PAD srednjih mjesečnih količina oborina. Ovaj trend je za sada najizraženi...

10.01.2020. // Otvaranja:275

Opširnije